top of page

Integritetspolicy

Information om AccessCares behandling av dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för AccessCare i Vallentuna AB (härefter ”vi”, ”oss”, ”AccessCare”). Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi behandlar (d.v.s. samlar in, använder, delar och på annat sätt hanterar) personuppgifter om dig som besöker vår hemsida eller är en patient hos oss. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med den vid tillfället gällande lagstiftningen och denna personuppgiftspolicy. Som patient hos AccessCare skyddas dina personuppgifter i enlighet med AccessCares interna, mer långtgående, riktlinjer för personuppgiftsbehandling där hantering av personuppgifterna i vårdkedjan beskrivs i detalj. Under vårdrelationen får patienten inte bara allmän information, utan även möjligheten att göra individuella val genom sin bestämmanderätt utifrån gällande lagar och förordningar.

1. BESÖKARE PÅ VÅR HEMSIDA

För dig som besökare på vår hemsida, [www.access-care.se], (härefter ”Besökare”) behandlas dina personuppgifter av oss. Du som Besökare har även möjlighet att kontakta oss på vår hemsida via ett kontaktformulär för e-post och telefonnummer där du som Besökare själv kan delge AccessCare med personuppgifter (kontaktinformation). Vi använder även s.k. ”cookies” på vår hemsida, se nedan för mer information om detta. AccessCare är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas i samband med din användning av hemsidan.

1.1 Vilka personuppgifter behandlar vi och varifrån är de hämtade?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du tillhandahåller oss i våra kontakter, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, information som du tillhandahåller rörande din fråga till oss. Vi kan också komma att behandla andra data som skapas i samband med att du besöker vår hemsida, webbläsare, internetleverantör, IP-adress samt tidpunkt för besöket på hemsidan.

Dina personuppgifter lämnas in till oss av dig genom att du fyller i uppgifter i kontaktformuläret samt genom att dessa samlas in av cookies genom din användning av vår hemsida.

Cookies
AccessCare använder Cookies på sin webbplats. Cookies är ett verktyg där textfiler sparas i användarens webbläsare i samband med besök på webbplatserna där dessa filer gör att användarens webbläsare identifieras unikt vid återbesök av webbplatserna – och gör därmed webbplatser mer användarvänliga.

Cookies används dessutom för analys av hur AccessCares webbplats används, exempelvis hur ofta och vilka delar av webbplatsen som besöks. Analys av denna information används för att förbättra kvaliteten på webbplatserna och dess innehåll. Är cookies inaktiverat kan inte våra webbplatser användas fullt ut. AccessCares webbplats informerar användaren om cookies, i informationen framgår hur lagring av cookies kan förhindras.

1.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att möjliggöra en effektiv och enkel kontaktpunkt mellan AccessCare och dig samt för att analysera användningen av vår hemsida och utveckla hemsidan. Personuppgifter för dessa ändamål behandlas av AccessCare på grundval av AccessCares och Besökares berättigade intresse samt av Besökares samtycke. Behandling som grundar sig på intresseavvägning är enligt vår bedömning nödvändig för AccessCares berättigade intresse av att effektivt hantera potentiella framtida patienter och erbjuda effektiv service.

1.3 Lagringstid

AccessCare kommer aldrig att lagra personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi utför kontinuerligt gallringar av de personuppgifter som vi behandlar och raderar de personuppgifter som inte längre behövs.

Cookies lagras på användarens läsare och raderas automatiskt då webbläsaren stängs (temporära cookies), alternativt lagras de för att förbättra framtida besök (permanenta cookies), även permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid. Besökaren kan själv ändra inställningar i webbläsaren för hantering av cookies, och radering av dessa. Redan befintliga cookies kan när som helst raderas, automatiskt såväl som manuellt. Är cookies inaktiverat kan inte våra webbplatser användas fullt ut. AccessCares webbplats informerar Besökaren om cookies. I informationen framgår hur lagring av cookies kan förhindras.

Samtlig information som lagras i loggfiler raderas regelbundet. Vid fall av ytterligare lagring av logginformation, anonymiseras eller raderas Besökarens IP-adress. Uppgifter som lämnas till oss genom vårt kontaktverktyg kan ev. lagras under en längre tid om du väljer att bli patient hos oss. I sådant fall kommer informationen som du lämnat till oss att sparas i enlighet med punkten 2 nedan.

1.4 Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan AccessCare och dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iii) för det fall vi anlitar utomstående IT-tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. I det fall personuppgifter delas med en utomstående IT-tjänsteleverantör.

1.5 Överföring till tredje land

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. På grund av att vi använder webbanalysprogram som är integrerade i WordPress, kan dock viss data komma att lagras utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi skäliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån motsvarar den inom EU/EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder.

Vill du ha mer information om våra tredjelandsöverföringar, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

1.6 Externa länkar

Oaktat ovan sagda, om någon del av vår hemsida länkar dig till andra hemsidor omfattas inte dessa länkar av denna personuppgiftspolicy. Vi är inte personuppgiftsansvariga för sådan behandling och vi rekommenderar därför att du läser igenom de personuppgiftspolicyer som publiceras på dessa andra hemsidor så att du förstår deras förfaranden för insamling, behandling och utlämnande av personuppgifter.

2. PATIENTER & NÄRSTÅENDE

2.1 Vilka personuppgifter behandlar vi och varifrån är de hämtade?

De uppgifter som vi kan komma att behandla utgörs av till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter, konversationshistorik, information om dina anhöriga och anhörigas kontaktuppgifter samt uppgifter om din hälsa (”Hälsodata”), exempelvis information om att du lider av någon sjukdom, din medicinska historia eller ditt fysiologiska eller biomedicinska tillstånd. Hälsodatan tillförs normalt av dig, men läkaren kan också tillföra uppgifter. Att läkaren tillför uppgifter är en del av läkarens skyldighet gentemot dig som patient.

2.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att möjliggöra en effektiv och enkel kontaktpunkt mellan AccessCare och dig samt för att kunna erbjuda dig vård. Personuppgifter för dessa ändamål behandlas av AccessCare på grundval av AccessCares och ditt berättigade intresse. Hälsodata behandlas på grundval av rättslig förpliktelse. Som vårdgivare lyder vår verksamhet under patientdatalagen (2008:355) och vi är därför skyldig att behandla (inklusive arkivera) Hälsodata som uppkommer i samband med att du använder vår tjänst. 

2.3 Lagringstid

AccessCare lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla syftet med behandlingen, vilket inkluderar syftet att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger AccessCare. Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar AccessCares rätt och skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, t.ex. patientdatalagen. Uppgifter som inte längre är nödvändiga anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts. En journalhandling måste enligt lag (Patientdatalagen) bevaras i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

2.4 Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan AccessCare och dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iii) för det fall vi anlitar utomstående IT-tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Har du hänvisats till oss av din försäkringsgivare kan vi, för reglering av specifikt försäkringsfall, lämna ut uppgifter om ditt hälsotillstånd, inklusive kopia av dina journalhandlingar, till din försäkringsgivare. Denna utlämning gör vi i egenskap av personuppgiftsbiträde gentemot din försäkringsgivare och denna Personuppgiftspolicy är därför inte tillämplig på den behandlingen. De uppgifter som direkt relaterar till en undersökning eller behandling till oss omfattas dock av denna policy då vi är ansvariga för den behandlingen.  För mer information kring denna behandling hänvisar vi dig istället till din försäkringsgivares personuppgiftspolicy.

2.5 Överföring till tredje land

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vi kan komma att dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden av de skäl som angetts ovan. En del av personuppgiftsbiträdena kan vara etablerade utanför EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi skäliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån motsvarar den inom EU/EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder.
Vill du ha mer information om våra tredjelandsöverföringar, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

3. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter i relation till AccessCares behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Dessa rättigheter innefattar rätt till radering av dina personuppgifter, rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter, rätt att begära att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller rätt att begära att få ut dina personuppgifter. På grund av att vi är en vårdgivare är vi enligt lag skyldiga att behålla merparten av dina Hälsodata.

Likaså har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, i de fall vår behandling av dina personuppgifter grundas på samtycke. Att du återkallar ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas, och inte heller behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på andra rättsliga grunder än samtycke.

Det kan finnas associerade villkor och begränsningar i förhållande till dessa rättigheter och på grund av att AccessCare har förpliktelser som åvilar oss enligt lag, regler och andra författningar, vilket gör att dessa rättigheter till viss del kan vara begränsade för dig.

Du kan alltid lämna in ett klagomål till Tillsynsmyndigheten i Sverige eller i det land där du bor eller arbetar rörande vår behandling av dina personuppgifter. Du hittar mer information om utförandet av ett sådant klagomål här.

4. KONTAKTUPPGIFTER

Har du frågor kring vår behandling av dina personuppgifter? Tveka inte på att höra dig. Vi besvarar samtliga förfrågningar vi får från de personer vars personuppgifter vi behandlar och som vill utöva sina rättigheter avseende vår behandling av deras personuppgifter. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. Vi önskar att en begäran om åtkomst, rättelse, radering samt återkallning av samtycke sker skriftligen till nedan adress.

AccessCare i Vallentuna AB, org. nr 556579-1190
GKS/Entréplan
A4:00
171 64 Solna

info@access-care.se
08-533 32 300

Ändringar av denna policy

AccessCare förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintliga personuppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer AccessCare informera om detta på lämpligt sätt.

Senast reviderad: 1 Sep 2022

bottom of page