top of page

Våra ambitioner

AccessCare är en modern sjukvårdsverksamhet som ska verka för att förebygga förorening och begränsa belastningen på natur och miljö så långt som möjligt. Vår verksamhet ska bedrivas med ständig hänsyn till miljöaspekter samt att vi ska göra vårt bästa för att bidra till en hållbar utveckling. Vårt miljöarbete består av övergripande miljömål och mer detaljerade och praktiska verksamhetsspecifika mål.

Den övergripande planen inkluderar bl.a. följande ambitioner.

•Vi följer aktuella lagar och förordningar samt direktiv från vår uppdragsgivare.

•Vid inköp prioriterar vi miljömärkta alternativ.

•Vi arbetar aktivt för att minska svinn.

•Vid val av bilar och underentreprenörer beaktar vi miljöaspekter.

•Vi källsorterar avfall.

•Vi förebygger förorening.

•Transporter inom verksamheten minimeras och genomförs med systematisk ruttplanering och ruttoptimering.

•Logistiken är under ständig utveckling och nya miljövänliga transportalternativ testas.

•I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade leverantörer.

•Alla våra medarbetare har grundläggande kunskaper inom miljöfrågor.

•Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

•Vi registrerar och dokumenterar vårt miljöarbete.

•Vårt miljöarbete präglas av öppenhet och miljöpolicy är tillgänglig på vår hemsida.

Miljöcertifiering

Vi på AccessCare är miljöcertifierade enligt ISO14001 Bureau Veritas sigill, och har därmed aktivt integrerat miljöarbetet i vår verksamhet genom konkreta miljömål som vi arbetar mot dagligen. 

Vår vardag präglas till stor del av miljötänk och vårt mål är att miljöarbetet ska vara en naturlig del i vårt uppdrag och således även vårt patientarbete. 

Det finns mycket vi alla kan göra för att förbättra förutsättningarna för en hållbar utveckling och förändringen till det bättre börjar såväl i större strukturella förändringar som omarbetning av små specifika detaljer. 

Utvecklingen mot en mer hållbar verksamhet med lägre miljöbelastning sker kontinuerligt hos oss genom att utnyttja möjligheterna som finns idag tillsammans med implementering utav nya tekniker. 

Vår ambition med vår verksamhet är att ligga i framkant i all typ av utvecklingsarbete och detta inkluderar även miljöfrågorna. 

Nedan kan du läsa en närmare beskrivning av vår miljöpolicy. 

BV_Certification_N&B_ISO14001.jpg
bottom of page